F-gasförordning

Den nya reviderade F-gas förordningen, EU/517/2014, gäller från den 1 januari 2015 !

F-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. Fluor har kemiskt betäckning F.

Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten.

En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är betydligt mycket starkare växthusgaser än koldioxid. Exempelvis ger ett utsläpp på ett kg av köldmediet R404A, ett lika stort bidrag till växthuseffekten som ett utsläpp av 3922 kg koldioxid.​

För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen.

Idag tas det fram alternativa köldmedium som inte skadar ozonskiktet och i mindre utsträckning bidrar till växthuseffekten.

Vi hjälper er i planeringsarbetet så att utfasningen av de fluorerade köldmedierna kan ske utan oplanerade tvingande driftstopp och oförutsedda kostnader.